Sıkça Sorulan Sorular

Ev içerisindeki sıcak su musluklar›n›n say›s› ve litre olarak ifade edilen s›cak su depolama hacmi, bir termosifon sat›n al›n›rken göz önüne al›nacak iki önemli parametredir. Bir termosifon seçilirken, ayn› anda tüm bataryalardan (duflta, banyoda, lavabolarda ve evyelerde, vs.) su kullan›labilmesi durumunda s›cak su talebini karfl›layabilecek kapasitede oldu¤undan emin olunuz.
Kullanabilirsiniz. Kullanmadan önce cihaza herhangi bir zarar gelmemesi için radyatörlerin iç temizliğinin yapılması ve tesisatın komple temizlenmesi gerekmektedir
Gerek cihaz fiyatlarının biraz yüksek olması, gerekse düşük sıcaklıkta çalışmasından dolayı daha fazla radyatör maliyeti getirdiğinden yoğuşmalı sistemlerde ilk yatırım maliyeti yüksektir. Ancak daha az enerji harcadıklarından işletme maliyeti düşer. En ideal kullanımı, düşük sıcaklıkta çalışması zorunlu olan (30-50 OC) yerden ısıtma sistemlerinde bu kombinin tercih edilmesidir.
Camekanlı veya plastik camla kapatılmış balkona kombi monte etmek mümkündür. Ancak gaz kuruluşu tarafından yeterli havalandırma şartları yinede aranmaktadır
Kombinin 24 saat açık tutulmasında bir sakınca yoktur.
Kombilerin ürün ekonomik ömrü, Sanayi Bakanlığı tarafından 15 yıl olarak belirlenmiştir.
Her altı ayda bir yetkili servis çağrılarak tesisat filtrelerinin temizlenmesi ve bacalı kombilerde baca çekiş kontrolü ve temizliği gerekmektedir
Evet. Örneğin; evin içerisinde 22 derecelik belli bir konfor ortamına ulaştık. Kombiyi kapattığımız zaman tekrar 22 dereceye ulaşmamız için daha fazla yakıt sarfiyatı gerekir. Bundan dolayı da kombiyi kapatmadan düşük seviyelerde kullanmak daha iyi olacaktır.
Kombiniz arızalandığı takdirde önce kullanma klavuzundaki arıza giderme yöntemlerini uygulamanız gerekir. Eğer arıza halen sürüyor ise kombinizi aldığınız firmanın en yakın yetkili servisine başvurmanız gerekmektedir
Kombi sisteminde bir pompa yardımıyla devir daim söz konusudur. Devir daim pompasının sağlıklı çalışması için en az üç radyatörün çalışması önerilmektedir. Bazı odalar kapatılabilir ancak en az üç tane peteğin çalışıyor olması gereklidir
100- 120 m2 daireler için 17-20 bin kcal/h kapasiteden başlayarak güçleri ısıtılan mahal alanına göre artmaktadır
Genelde kombi teknik özellikleri aynı olmasına rağmen son teknolojik gelişmeler ile dijital kontrol paneli, full alev modülasyonu, yoğuşma teknolojisi, ön karışım teknolojisi (yanma havası ayarı yapabilmesi), arıza uyarı sistemi, dış hava sondası ve oda termostatı ile kullanım, aşırı soğuklarda donmaya karşı koruma, pompa sıkışmasına engel olma gibi ilave teknik özellikler ile kombiler birbirinden ayrılmaktadır.
Kombiler açık balkona ve dış duvarlara monte edilemezler. Kapalı balkon ve ev içine monte edilebilirler. Banyolara monte edilmeleri yasaktır. Monte edildikleri mekanın havalandırılması ile ilgili gaz kuruluşları tarafından konmuş birtakım kurallar ve şartnameler mevcuttur
Kombiler doğal gazın yanı sıra LPG ile de çalışır
Kombiler çalışma prensibine göre bacalı, hermetik, baca fanlı (yarı hermetik) olmak üzere üçe ayrılırlar. Ateşleme sistemine göre pilot alevli ve elektronik ateşlemeli olmak üzere ikiye ayrılırlar. Ayrıca son zamanlarda yoğuşmalı kombiler yeni bir kombi ürün grubu olarak ön plana çıkmaktadır.
Kış konumunda kombi hem kalorifer tesisatını ısıtır hemde şofben görevi görür. Yaz konumunda ise sadece şofben görevi görmektedir
Kombi sürekli açık tutulduğu halde ısınılamıyorsa, ya kombinin kapasitesi düşük seçilmiştir, ya evinizin izolasyonu kötüdür yada yapılan sistemle ilgili bir hata vardır. Radyatörler eksik veya devir daim pompasının basıncı ve debisi düşük olabilir. Teknik servisin gelip kontrol etmesi gerekir
Bireysel ısınma özgürlüğü sağlar. Kullandığınız kadar yakar ve ödersiniz. Ayrıca sıcak kullanım suyu konforu sağlar. Sıcak su için ayrı bir cihaz (şofben, termosifon, boyler v.s.) kullanmanıza gerek kalmaz.
Kombilerde baca tepmesine ve çekmemesine, aşırı ısınmalara, alev sönmesine, donmaya ve gaz kaçağına karşı TSE standartlarının ön gördüğü her türlü önlem ve tertibat alınmıştır.
Nasıl bir ürün alacağınız hakkında araştırma yapın. Isıtma sistemleri ile ilgili satış ve teşhir yapan bayileri gezin, broşür alın, teknik bilgi edinin. Tavsiye edilen cihazın kapasitesinin yeterli gelip gelmeyeceğini öğrenin. Bilinen, geniş servis ağı olan ve güçlü firmaların ürünlerini tercih edin ve mutlaka TSE damgası arayın. Ayrıca kombi tercihinde ilk maliyet değil, tüketim bedeli ve servis maliyetlerinin de önemli olduğu unutulmamalıdır.
Kombi sistemleri bağımsız ısınma konforu sağlamaktadırlar. Kişiler istedikleri sürede istedikleri kadar ısınırlar. Merkezi ısınma sistemleri, özellikle 3-4 daireden fazla olan konutlarda, yakıt ekonomisi açısından kombilerden daha avantajlıdır. Ancak kombideki bağımsız ısınma konforunu merkezi sistemlerde yakalayamazsınız
TÜM doğalgaz sobalarınızın doğalgaz soba bakımları yetkili teknik servisler tarafından yapılmalıdır.baca emniyet temostatı olmayan cihazlar kullanılmamalı yada mutlaka emniyet sistemi taktırılmalıdır.bacalı doğalgaz sobalarında mutlaka sık sık baca temizliği yapılmalıdır.kırık camlı sobalar kullanılmamalıdır.yılda bile kez soba bakımı yapılmalıdır.baca temizliği yapılmamış ve emniyeti olmayan sobalar gece kullanılmamalı aksi taktirede zehirleyebilir.ortamda bulunan menfez hayati önem taşımaktadır, asla kapatılmamalıdır. yanma odası temizlenmelidir. pilot gurubu ve memeleri temizlenmelidir. minimum ve maksimum gaz ayarlar yapılmalıdır. gaz kaçağı kontrlü yapılmalıdır. kırık ön cam var ise yenilenmelidir. yıpranmış cam fitilleri yenilenmelidir. baca çekişi ve baca emniyet termostatı kontrol edilmeli, aksaklık varsa tüketiciye bilgi verilmelidir. yapılan işlem ve değişen pyedek parçalar ile tüketiciye garanti belgesi verilmelidir. hermetik sobaların baca boruları oynatılmamalıdır. hermetik sobalar uygun şekilde montaj edilmezlerse alevde uçuşma meydana gelir, ve koku yapabilir
Binanın dış hacminin soğumaması için, geceleri en düşük seviyede ısıtmak yeterli olacaktır. Kombimizi geceleri düşük bir derecede çalıştırmaz isek, kullanım saatlerinde kombiyi çalıştırdığımızda bina blokunun ısınması oldukça zaman alır. Ve enerji tüketimi büyük oranda artar
Hayır almaz. Kalorifer tesisatı hazır ise kombi, çok kolaylıkla monte edilebilen bir cihazdır.
Hayır. Kombi bozulmaz. Sadece arızaya geçer ve çalışması durur. Tıkanıklık giderildikten sonra kombi çalışmaya devam eder
Binada standartlara uygun müstakil baca mevcut ise bacalı, baca standartlarına uygun olmayan bir baca var ise veya baca yok ise kesinlikle hermetik kombi tercih etmelisiniz.
Kombilerin kullanımı çok basit olup, kullanımı normal ev cihazları (çamaşır veya bulaşık makinesi) kullanımı kadar kolaydır.
Apartmanda oturanlar için öncelikle apartman yönetim kurulunun doğal gaza geçiş konusunda en az %51 çoğunlukla karar alması gerekmektedir. Merkezi sistemle ısıtılan binalarda, doğal gaza geçişin merkezi mi, yoksa bireysel mi olacağı ise yine apartman yönetim kurulunun %51 çoğunluk kararı ile olur. Genelde şehir bazında abonelik işlemleri değişmekle beraber; şehrinizde bulunan gaz şirketinin (EGO, İGDAŞ, ESGAZ, BURSAGAZ, İZGAZ gibi) yetki vermiş olduğu bayilerden birine giderek, proje ve etüt çalışması yaptırılır. Abonelik işlemi sırasında katılım payı ve güvence bedeli yatırılır. Projenizin gaz kuruluşu tarafından onaylanmasını takiben gaz açma için randevu alınır ve gaz açma işlemi gerçekleşir.
Tek eşanjörlü (birleşik eşanjör) kombilerde üç yollu vana gibi ilave ekipmanlar gerekmediği için arıza oranları düşmektedir. Eşanjör direkt alevle ısıtıldığı için verim yükselmektedir. Ayrıca tek eşanjörlü kombilerde pompa sıcak su alınması esnasında durduğundan pompa ömrü uzamaktadır
ELEKTRONİK YAKIT TASARRUF PANELİ KULLANIM BİLGİLERİ Elektronik yak›t tasarruf paneli, kazan ç›k›fl s›cakl›¤›n› d›fl hava s›cakl›¤›na ba¤l› olarak otomatik olarak ayarlayan bir sistemdir. D›fl hava s›cakl›¤› art›¤›nda binan›z›n ›s›nma ihtiyac›da azalaca¤›ndan yak›t tasarruf paneli kazan› daha düflük s›cakl›kta çal›flt›r›lacakt› r. Bu sayede sürekli olarak konfor koflullar›n›n sa¤lanmas›n›nyan›s›ra %30'lara vara enerji tasarrufu sa¤layabilmektedir. Yak›t tasarruf panelinin ayarlar› ilk çal›flt›rma esnas›nda yetkili servis taraf›ndan yap›lacakt›r. SON KULLANICI DENETLEME İŞLEMİ ŞU ŞEKİLDE YAPILMAKTADIR. Son kullanıcı denetleme 1. kademe Kapak kapal› durumdayken yap›labilen ayarlar: • Nominal oda s›cakl›¤› • Ortam ›s›tma modu • Kullan›m s›cak suyu modu Son kullanıcı denetleme 2. Kademe Kapak aç›k durumdayken yap›labilen: • Manuel iflletim Kapak aç›k durumdayken göstergeler yard›m›yla yap›labilen ayarlar: • Gün ve zaman • Ayarlar • Gerçek de¤erler Son kullanıcı 2. kademeden çıkmak için: ‹flletim modu dü¤melerinden herhangi birine bas›n›z (e¤er dü¤meye bas›lmazsa, kontrol cihaz›, yaklafl›k 8 dakika sonra, otomatik olarak programlama modundan ç›kar). Isıtma mühendisi denetleme kademesi Kapak aç›k durumdayken göstergeler yard›m›yla yap›labilen ayarlar: • Servis / gerçek de¤erler • Parametre ayarlar› • Konfigürasyon Isıtma mühendisi denetleme kademesine ulaşım: veya 3 saniye süreyle bas›n›z. Isıtma mühendisi denetleme kademesinden çıkış: ‹flletim modu dü¤melerinden herhangi birine bas›n›z (e¤er dü¤meye bas›lmazsa, kontrol cihaz›, yaklafl›k 8 dakika sonra, otomatik olarak programlama modundan ç›kar). OEM (Orjinal Ekipman İmalatçısı) denetleme kademesi Kapak aç›k durumdayken göstergeler yard›m›yla yap›labilen ayarlar: • Kazana ba¤l› fonksiyonlar ve de¤erler OEM denetleme kademesine ulaşım: • Is›tma mühendisi kademesine ulafl›n ve veya 6 saniye süreyle bas›n›z. OEM flifresini giriniz. OEM kademesinden çıkış: ‹flletim modu dü¤melerinden herhangi birine bas›n›z (e¤er dü¤meye bas›lmazsa, kontrol cihaz›, yaklafl›k 8 dakika sonra, otomatik olarak programlama modundan ç›kar). 1-) Kontrol paneli 1 2 3 4 5 6 ‹stenen nominal oda s›cakl›¤› (ayar de¤eri) Ortam ›s›tma modu Kullan›m s›cak suyu modu Zaman gerçek kazan s›cakl›¤› ve hattaki de¤erin görüntülenmesi Hatt›n görüntülenmesi ‹flletimle ilgili statü sembolleri 14 Kazan AÇIK Kullan›m s›cak suyu devrede Is›tma sirkülasyon pompas› çal›fl›yor Kar›fl›mvanas› aç›k Kar›fl›m vanas› kapal› Konfor s›cakl›¤›nda çal›flma Ekonomi s›cakl›¤›nda çal›flma Dondan koruma için çal›flma 7 Manuel iflletim dü¤mesi 8 Manuel iflletim göstergesi 1a-) Hızlı başlatma 1. Saati ayarlay›n›z (Bölüm 2.3.3'e bak›n›z) 2. AUTO Dü¤mesine bas›n›z. Dü¤me yand›¤›nda, ›s›tma devrisi programa uygun olarak çal›fl›r. 3. Dü¤mesine bas›n›z Dü¤me yand›¤›nda kullan›m suyu ›s›tma bafllar. Saatin ayarlanması veya 'ya basarak 01 hatt›n› seçiniz ve veya 'ya basarak günü ve saati ayarlay›n›z. Gösterge 24 saatte bir gün ilerler Dü¤melere sürekli basarak ayarlamay› h›zland›rabilirsiniz. 1b-) Sıcaklıklar İstenenkonfor sıcaklığı (TRN) ‹stenen konfor s›cakl›¤›n› ayarlama dü¤mesiyle belirleyiniz. Diğer sıcaklık ayarları veya 'ya basarak istenen hatt› seçin ve veya 'ya basarak istenen de¤eri ayarlay›n›z. Gerçek sıcaklık değerinin görüntülenmesi: Sensör testine bak›n›z (Bölüm 2.2.1.1) Not: QAA35 oda birimi kullan›ld›¤›nda, ince ayar›n orta pozisyonda olmad›¤› durumlar d›fl›nda oda s›cakl›¤› daima do¤ru görüntülenir. 2-) İşletim modları 2a-) Ortam ısıtma modları ‹stenen ortam ›s›tma modu dü¤mesine bas›n›z Dü¤menin yanmas› iflletim modunda oldu¤unu gösterir. AUTO ›s›tma program›na göre ›s›tma AÇIK Yerleflim yerinin dolu oldu¤u süre boyunca istenen nominal oda s›cakl›¤›. Yerleflim yerinin bofl oldu¤u sürelerde istenen ekonomik oda s›cakl›¤›. Is›tma AÇIK, ›s›tma program› olmaks›z›n. Sürekli olarak, istenen nominal oda s›cakl›¤›na uygun biçimde (ayar dü¤mesi). Is›tma KAPALI, dondan koruma fonksiyonu aktif. Tablo 2.4 S›cakl›k ayarlar› Not: E¤er kullan›m s›cak suyu deposunda kontrol termostat› varsa, istenen su s›cakl›¤›n›n üzerinde bir de¤ere ayarlanmal›d›r. Hat S›cakl›k Ay›r aral›¤› 09 10 11 ‹stenen konfor s›cakl›¤› (TBWw) TBWR...60 °C TRF...TRN °C 4 ....... TRR °C ‹stenen ekonomi oda s›cakl›¤› (TRR) Dondan koruma için istenen oda s›cakl›¤› (TRF) Notlar: Kullan›m s›cak suyu modu etkilenmeyecektir. AUTO ‹flletim modunda, bu mod oda birimi taraf›ndan devreden ç›kar›labilir. 2b-) Kullanım sıcak suyu modu Kullan›m s›cak suyu için iflletim modu dü¤mesine bas›n›z. Dü¤me yand›¤›nda; ›s›tma program›na göre veya günde 24 saat sürekli olarak kullan›m s›cak suyunun devreye al›nmas› AÇIK. Dü¤me sönük ise; kullan›m s›cak suyunun devreye al›nmas› KAPALI. Kullan›m s›cak suyu için dondan koruma fonksiyonu aktif. 2c-) Manuel işletim Manuel iflletim dü¤mesine (kapa¤›n alt›ndaki) bas›n›z. Manuel iflletim için LED yand›¤›nda; Manuel iflletim aktif, denetim iflletim d›fl›, kazan AÇIK pompalar AÇIK, kontrolvanas›ndavoltaj yok (manuel olarak ayarlanmal›). Manuel iflleti miçin LED sönük; Seçilmifl ›s›tma devresi ve kullan›m s›cak suyu moduna uygun normal iflletim. Not: Kullan›m s›cak suyu, by-pass vanas› ve maniel iflletimle devreye al››nd›¤›nda. Q3 ç›kt›s› devreden ç›kar. 15 3-) Haftalık program Haftal›k program› ihtiyac›n›za göre programlama seviyesini 03 den 08 e kadar seçerek ayarlayabilirsiniz. ‹stenen hatt› seçin ve veya basarakde¤eri ayarlay›n›z. Tüm günleri bir arada veya her bir günü ayr› programlayabilirsiniz (‹lk ayar: hat 2). Gün bafl›na maksimim 3 ayr› çal›flma zaman› olabilir. Standart haftalık program Stardart haftal›k program her zaman ayarlanabilir. Hat 14'ü seçiniz ve yaklafl›k 3 saniye süreyle ayn› anda bas›n›z. Standart haftal›k program›n de¤eri: Çal›flma süresi: Pazartesiden pazara, 6.00'dan 22.00'ye kadard›r. 4-) Sıcaklıkların yeniden ayarlanması (ısıtma eğrisi) S›cakl›klar› k›sa süreli¤ine yeniden ayarlamak isterseniz: Oda ünitesi varsa, ayarlamay› yeniden ayarlama dü¤mesiyle oda ünitesi üzerinden yap›n veya istenen nominal oda s›cakl›¤› kontrol cihaz› üzerinden ayar dü¤mesiyle yapman›z› öneririz. Ayarlar› uzun süreli¤ine yapmak istiyorsan›z: 3°C'nin alt›ndaki so¤uk havalarda: Hat 12'yi seçerek veya basarak; Oda s›cakl›¤› çok düflükse ›s›tma e¤risinin e¤imini artt›rman›z› (yaklafl›k %10 kadar) Oda s›cakl›¤› çok yüksekse ›s›tma e¤risinin e¤imini azaltman›z› (yaklafl›k %10 kadar) öneririz. 5-) QAA50 ve QAA70 oda üniteleri Kontrol cihaz› kullan›c› kolayl›¤› için oda üniteleriyle kullan›labilir. Bu oda ünitelerinin afla¤›daki ayar ve gösterimleri yapan dijital PPS /noktadan-noktaya) arabirimi vard›r. QAA50 ve QAA70: • Geçici ›s›tma program›n› silme • Zaman • Gerçek s›cakl›klar • Tatil program› • Standart de¤erlerin aktif hale getirilmesi (ayarlar, zaman program›). Notlar: • Üniteler A6 ve M terminallerine (birbirleriyle de¤ifltirilebilirler) ba¤lanmal›d›r, B5 terminaline ba¤lant› yap›lmamal›d›r. • QAA50 veya Qaa70 oda birimlerinde çal›flmam modu auto konumuna göre ayarlanmam›fl kontrol cihaz›nda ortam ›s›tma modu dü¤mesi yanar. Öncelikler: • Kontrol cihaz›nda ortam ›s›tma modu ayarlanmal›d›r • Ayarlar ve ›s›tma program› QAA70 veya kontrol cihaz›ndan yap›labilir. Yap›lan her de¤ifliklik di¤er üniteye aktar›l›r. Bu, standart de¤erlerin tekrar yeterli k›l›nmas› için de geçerlidir. İstisna: İstenen nominal oda sıcaklığı (kontrol cihazındaki ayar düğmesi) oda ünitesinin istenen sıcaklığı geçerli kalır. • Yeni monte edilen kontrol cihaz›nda kontrol cihaz› de¤erleri geçerlidir. • De¤erleri QAA70 ve kontrol cihaz›nda ayn› belirlenmesi mümkün de¤ildir. Kontrol cihaz› önceliklidir; veya bas›ld›¤›nda QAA70 kapan›r. 6-) QAA35 QAA35.11 ve QAA95 Oda üniteleri Kontrol cihaz›analog oda üniteleri ile birlikte kullan›labilirler. Afla¤›daki ayarlar› yapmak mümkündür : • QAA35 veya QAA35.11 ile oda s›cakl›¤› Kompanzasyonu • QAA35 veya QAA95 ile çal›flma modunun seçimi Notlar: • Üniteler B5 ve/veya M terminallerine ba¤lanm›fl ve A6 terminali bofl b›rak›lm›flt›r. • Kontrol cihaz›nda ortam ›s›tma modu AUTO .... olmal›d›r. • E¤er bir QAA95 ba¤lanm›flsa, oda s›cakl›¤› kompanzasyonu ve oda aç-kapa diferansiyel a...... (SDR), "0 = Aktif de¤il" de¤erine sed edilmeli..... 16 ELEKTRONİK YAKIT TASARRUF PANELİ KULLANIM BİLGİLERİ Elektronik yak›t tasarruf paneli, kazan ç›k›fl s›cakl›¤›n› d›fl hava s›cakl›¤›na ba¤l› olarak otomatik olarak ayarlayan bir sistemdir. D›fl hava s›cakl›¤› art›¤›nda binan›z›n ›s›nma ihtiyac›da azalaca¤›ndan yak›t tasarruf paneli kazan› daha düflük s›cakl›kta çal›flt›r›lacakt›r. Bu sayede sürekli olarak konfor koflullar›n›n sa¤lanmas›n›nyan›s›ra %30'lara vara enerji tasarrufu sa¤lanabilmektedir. Yak›t tasarruf panelinin ayarlar› ilk çal›flt›rma esnas›nda yetkili servis taraf›ndan yap›lacakt›r. * Cihaz Açma-kapama düğmesi ON konumuna getirildiği halde cihaz çalışmıyor; 1. Cihaz fifle tak›lmam›flt›r. - Kontrol ediniz. 2. Ayar termostad› aç›lmam›flt›r. - Termostad›n derece dü¤mesini saat yönünde çevirerek yükseltiniz. 3. ‹kaz lambalar› da yanm›yor ise elektrikler kesilmifl ya da sigorta atm›fl olabilir. S›v› seviye kontrol lambas› yan›yor ve brülör çal›flm›yor; Kazandaki su seviyesi yetersizdir. Hidrometrede 1. bar okunana kadar tesisat› su ile yavafl yavafl doldurunuz. ARIZA - ÇÖZÜM TABLOSU 17 Brülör arıza lambası yanıyor ve brülör çalışmıyor; Brülör ar›zaya geçmifltir. Brülör üzerindeki reset dü¤mesine en fazla 3 defa 5' er dakika ara ile bas›n›z. Reset' e basman›za ra¤men cihaz çal›flmaz ise: Yak›t bitmifl olabilir. Yak›t tank›n› kontrol ediniz. Besleme gerilimi 220±% 10V s›n›rlar› d›fl›nda olabilir. Kontrol ediniz, gerekirse regülatör tak›n›z. Fotosel kirli olabilir. Temizletiniz. Filtre t›kal› olabilir. Temizletiniz. Ateflleme elektrotlar› kirlenmifl olabilir. Temizletiniz. Brülör memesi t›kal› olabilir. Temizletiniz. Yak›t pomas› hava yapm›fl olabilir. Pompan›n havas›n› al›n›z. * 1. -- 2. - 3. - 4. - 5. - 6. - 7. - 8. - Cihaz kesik kesik yanıyor ve arızaya geçiyor; Filtreler t›kal› olabilir. Temizletiniz. Yak›t bitmek üzere olabilir. Depoyu kontrol ediniz. * 1. - 2. - Kazanın yanma verimi düşük; Kazan kirli olabilir. Kazan› temizletiniz. Brülör ayars›z olabilir. Yetkili Servisi ça¤›rarak, ayar yapt›r›n›z. * 1. - 2. - Brülör çalıştığı halde tesisat ısınmıyor; Sirkülasyon pompas› s›k›flm›fl olabilir. Pompa mili tapas›n› ç›karak mili bir tornovida yard›m› ile gevfletiniz. Tesisatta hava kalm›fl olabilir, purjörleri açarak havan›n at›lmas›n› sa¤lay›n›z. Boru çaplar› küçük seçilmifl olabilir, tesisat›n düzeltilmesini sa¤lay›n›z. * 1. - 2. 3. 18 Kazandan yanmamış gazlar çıkıyor; Contalar eskimifl ya da bozulmufl olabilir. Afla¤›daki parçalar› contalar›n› yeniletiniz. Ön-yanma odas›, brülör plakas›, duman sand›¤›, duman bafll›¤› gözlem kapa¤›, ba¤lant› borusu Kazan kirli olabilir. Temizletiniz. Kazan dairesi çok tozlu ya da bacas›z olabilir. Oday› havaland›r›n›z ve oday› temizleyiniz. * 1. - 2. - 3. - Düzensiz alev veya brülörün durması; Kazan kirli olabilir. Temizleyiniz. Yanl›fl hava ayar› yap›lm›fl olabilir. Ayarlat›n›z. Hatal› veya kirli meme tak›lm›fl olabilir. Kontrol ettiriniz. Yetersiz meme tak›lm›fl olabilir. Kontrol ediniz. Brülöre yak›t gelmiyor olabilir. Gelifl hatt›n› kontrol ettiriniz. Boru ba¤lant›lar›ndan hava girmifl olabilir. Kontrol ettiriniz. Filtre t›kanm›fl olabilir. Kontrol ettiriniz. Pompa kirli, ayars›z bozuk olabilir. Kontrol ettiriniz. Tank içinde su olabilir. Kontrol ediniz ve boflalt›n›z. Fotosel kirli olabilir. Temizletiniz. Elektrikli cihazlarda ar›za olabilir. Kontrol ettiriniz. * 1. - 2. - 3. - 4. - 5. - 6. - 7. - 8. - 9. - 10. - 11. - Kazanın durması; Emniyet termostad›nda ar›za olabilir. Kontrol ettiriniz. Ayar termostad› bozuk olabilir. Kontrol ettiriniz. * 1. - 2. - 19 KAZAN MONTAJI Kazanın montajından önce kazanın beton kaide üzerinde tam olarak dengede ve terazide olduğundan emin olunuz.Kazan sağ, sola yada ileri geri hareket edebiliyorsa beton kaideüzerinde gerekli düzeltmeleri yapıp kazanı yerine sabitleyin.Kazan bağlantılarında standartlara uygun TSE belgeli boru ve tesisat ekipmanları kullanınız. Kazan üzerinde bulunan gidiş - dönüş ( sıcak su çıkış - Soğuk su giriş ) bağlantılarını yapınız. Paket sistem ile beraber verilen sirkülasyon pompası cihaz üzerine montajlı durumdadır. Bağlantıların montajı esnasında gidiş - dönüş boruları üzerine kontra yaparak ilgili bağlantıyı yapınız. gidiş - dönüş boruların üzerine direkt olarak kuvvet uygulamayınız. Kazan dönüş hattı ( soğuk su giriş ) ile kazan arasında bir temizlenebilir su filtresi konulmalıdır. Bu kazan, sirkülasyon pompası ve sisteminizin ömrünü uzatır. Kazanın baca bağlantısını ilgili standartlara uygun olarak yapınız. Kazan baca bağlantısını yaptıktan sonra baca bağlantı noktalatının sızdırmazlığını alüminyum folyolu bant ve / veya benzer bir yanmaz bant ile sarınız. Baca kanalının sızdırmazlığından emin olunuz. Kazanın arka yüzeyinde bulunan patlatma kapağını elinizlebirkaç defa çekip bırkarak çalışır durumda olduğunun kontrolünüyapınız. Patlatma kapağı brulorun ilk hareketinde dışarı doğru açılarak kazanın ilk çalışmasını düzenler bu nedenle fabrika çıkışında kontrol edilir. Patlatma kapağının çalışma kontrolünü brülorü çalıştırmadan tekrarlayınız. Genleşme deposunu Genleşme deposu - doldurma / boşaltma hattı bağlantısını yapınız. Bu bağlantıda merkezi sistem şemasında verilen ayrıntıya göre kapalı genleşme deposu ile kazan genleşme deposu bağlantı borusu arasında hiçbir kesici vana bulunmamalıdır, aksi bir tesisatın yapılması halinde cihaz garanti kapsamı dışında kalacaktır. 20 Arka yüzeydeki bağlantıları yaptıktan sonra kazanla beraber verilen otomatik hava tahliye cihazının kazan üzerine montajı yapılır. Kazan gidiş borusu ile sirkülasyon pompası arasında bulunan R 1/2" otomatik hava tahliye cihaz bağlantı noktasına otomatik hava tahliye cihazını yerleştiriniz. Kazan ile verilen konponentlerden bir diğeride su basınıcını gösteren manometredir. Manometreyi tesisatın güzergahına ilk doldurma anında ve olağan çalışma durumunda rahatça görülebilecek bir noktaya monte ediniz. Manometrenin olabildiğince kazana yakın ısıdan etkilenmeyecek ve gidiş borusu üzerinde olması tavsiye edilir. Tesisat montajının yapılmasından sonra tesisat ile ilgili kontrollerin yapılması ve tesisata kontrollü bir şekilde su basılarak tesisat kaçak kontrolünün yapılması ve tesisatta bulunan havanın alınarak sistemin sirkülasyonun sorunsuz olarak sağlanması gereklidir. 21 Doldurma boşaltma hattı Genleşme deposu bağlantı hattına TE bağlantısı eklenerek yapılır BKZ. Merkezi sistem şeması. Boşatma hattının vana çıkışını şekle ve tesisat güzergahına göre ısıya dayanıklı standartlara uygun bir yanmaz hortum veya boru ile drenaj hattına bağlayınız. Dolduma hattını şehir şebeke bağlantısına bağlayınız. Tesisat girişine mutlak surette standartlara uygun bir filtre yerleştiriniz. Kazan arka yüzeyinde bulunan kazanın ilk devreye girişinde ortaya çıkan suyu uzaklaştırmak için bulunan kondens borusuna yanmaz bir hortum takarak drenaj hattınıza bağlayınız. Aynı şekilde emniyet ventili üzerinde bulunan şeffaf hortumuda drenaj hattınıza irtibatlandırınız. 22 KAZANA SU BASILMASI VE SİRKÜLASYONUN SAĞLANMASI Kazan üzerinde bulunan gidiş - dönüş ( sıcak su çıkış - Soğuk su giriş ) bağlantılarının doğru yapıldığından emin olunuz. Kazan baca bağlantısının doğru yapıldığından emin olunuz. Baca kanalının açık olduğundan ve bacanının çekiş yapıtığından emin olunuz. Bacada çekiş olduğu çok basit bir test yapılarak anlaşılabilir. Kazan ön kapağı kapalı durumda iken brulor bağlantı yuvasının önünde yakılacak bir kibrit veya çakmak alevinini içeri doğru çekilmesi bacanın çekiş yaptığına işarettir. Almış olduğunuz kazan karşı basınçlı bir kazandır ve karşı basınçlı kazanlar için baca hesaplarında DIN 4705 dikkate alınarak kesit ve boyutlandırma yapılmalıdır. Kazan genleşme deposu bağlantı hattı kontrol ediniz, kazan genleşme borusu çıkışı ile genleşme deposu arasında hiç bir kesici vana bulunmadığından emin olunuz. Doldurma - boşaltma hattı üzerinde su filtresi olduğundan emin olunuz. Boşaltma hattının drenaj hattına bağlı olduğundan emin olunuz. Kazan üzerinde 3 Bar açma basıncına sahip bir emniyet ventili bulunmaktadır. Emniyet ventilinin montaj ve taşıma işlemleri sonunda görsel olarak zarar görüp görmediğinin kontrolunu yapınız. Kazan dairesi ve tesisat güvenliği açısından ikinci bir enmiyet ventilininde tesisatçı tarafından tesisatın güzergahına uygun olarak takılması gerekmektedir. Aksi takdirde cihaz garanti kapsamı dışında kalır. 23 Gerekli tüm kontrollerin yapılmasından sonra kazanın doldurma hattı yavaşça açılarak yavaşça kazan ve tesisat su ile doldurulur. Doldurma işlemi ne kadar yavaş yapılır ise kazan ve tesisattaki havanın alınması o oranda kolay olur. Su basma işlemi esnasında ve normal çalışma esnasında kazan üzerinide ve tesisat üzerinde bulunan hava tahliye cihazlarının kırmızı tapaları gevşetilmelidir. Sistem basıncı tesisat durumuna göre değişim gösterebilmekle beraber 1,4 - 1,7 Bar arasında olması tavsiye edilir. Sisteme su basıldıktan sonra hava tahliye cihazlarından su gelinceye kadar sistem havası alınız. Basınç düşer ise sisteme su ilave ederek sistem basıncını istenen değere getiriniz. Herhangi bir su kaçağı veya benzeri bir durum yok ise sirkülasyon pompası üzerinde bulunan tapayı tornavida ile gevşeterek bu noktada kalabilecek olası bir havayı alınız. İlk çalıştırma sırasında brulor çalışmaz durumda iken manuel olarak sirkülasyon pompasının belirli bir süre çalıştırlarak sistemdeki suyun sirkülasyonun sağlanması ve yukarıda anlatılan sistem su tarafı hava alma işlemlerinin tekrarlanması gereklidir. Sistemdeki su sirkülasyonu sağlamadan, emniyet ventili, genleşme deposu, tesisat bağlantıları ve kazan pano elektiksel bağlantılarını yapmadan ve kontrol etmeden bruloru çalıştırmayınız. Aksi takdirde kazan garanti kapsamı dışında kalır. 24 BRULOR MONTAJI Paket sistem ile almış olduğunuz brulor sisteminize uygun olarak verilmiştir. Motorin ve Fuel - Oil için fabrika çıkış ayarları yapılmıştır. Montaj sırasında kazara herhangi bir ayarın bozulması söz konusu olmuş ise brulor meme ve basınç çizelgesine bakarak kolaylıkla tekrar ayar yapılabilir. Bruloru kutu içerisinden çıkarınız. Almış olduğunuz brulorün kazana olan bağlantısı için gerekli tüm parçalar kazan üzerine monteli durumdadır. Brulorun üzerindeki mişrör bölümünü sökmek için 4 allen anahtar ile karşılıklı iki noktadan civataları hafifçe gevşetiniz. Mişrörü yuvasından yavaşça çekerek çıkartınız. Mişrörü çıkardıktan sonra kazan üzerinde bulunan M 8 somunları ( Fuel - Oil için İmbus Civata ) sökerek buraya brulor kutusundan çıkan izolatör parçasını yerleştiriniz. Bruloru resimdeki şekilde brulor bağlantı kanalına yerliştiriniz, M 8 Somun ve pul ile karşılıklı olarak sıkarak brulor bağlantı flanşını tam olarak öptüğünden emin olunuz. 25 Kazan ön kapağını açınız. Mişrörü resimdeki gibi yuvasına itiniz ve mişrörü tam yuvasında ve merkezde tutarak mişrörün gevşetmiş olduğunuz civatalarını tekrar sıkınız. Mişrörün yuvasında hareket etmediğinden emin olunuz. Brulorun kazan üzerindeki montajı bittikten sonra elektriksel bağlantılar ve pano monte edilmeden bruloru çalıştırmayınız. Sisteme su doldurulmadan veya sistem çalışır duruma gelmeden, kazan kapağını tam olarak kapatmadan brulorü çalıştırmayınız. Mişrörün kazan kapağı ile birleştiği noktayı resimdeki şelide kazan ile beraber verilen fiber battaniye ile sararak yalıtınız. Tüm bu işlemlerden sonra brulorun yakıt bağlantılarını yapmak için kazan kapağını kapatınız. Ve yakıt bağlantılarını yapınız. doğal gaz, fuel - oil ve motorin için brulor montaj kitapçığını dikkate alınız. 26 Kazanı kaplamalarını ambalaj kutusundan çıkarak kaplama ile bereber verilen poşetin içerisinden çıkan X klips pimlerine M 4 somunları resime uygun olarak pense ile sıkarak kaplamalara monte ediniz. X klips pimlerinin yerlerinde sallanmadığından emin olun. KAPLAMA GRUBU MONTAJI Kaplamaların dişi yuvalarına X klipsleri takılmıştır. Bu klipslerin tam ve yerlerinde olduğunu kontrol ediniz. Kazan kapağının açılacağı yöne göre sağ veya sol yan Kaplamadan Brulor - Pano bağlantı kablosunu geçirerek. Kablo rakorunu kaplama üzerine sıkarak monte ediniz. Kazan üst kaplamasını yerleştimeden panoya giden kabloları üst kaplamadan geçiriniz. Üst kaplamayı kapatmadan panoyu yerine koyarak ilgili bağlantıları yapınız. BKZ. Pano montaj kısmı 27 Kazanın brulor bağlantısının aksi yönündeki yan kaplamadan kazan - pano elektrik besleme kablosunu geçirerek, kablo rakorunu kaplama üzerine sıkarak monte ediniz. Elektrik bağlantısı yapılan yan kaplamayı resimdeki gibi arka kaplamaya monte ediniz. X klipslerinin yerlerine tam olarak oturduğundan emin olunuz. Arka kaplamayı boruların üzerine koyup sağ veya sol yan kaplamayı resimdeki gibi arka kaplamaya monte ediniz. X klipslerinin yerlerine tam olarak oturduğundan emin olunuz. Ön kaplamayı yan kaplamalara monte ediniz. X klipslerinin yerlerine tam olarak oturduğundan emin olunuz. 28 PANO MONTAJI Panoyu kutusundan çıkarıp üst kaplamanın üzerine Vidaları ile resme uygun olarak monte ediniz. Pano brulor grubu elektriksel bağlantılarını elektrik bağlantı şemasına uygun olarak yapınız. Pano sirkülasyon pompası elektriksel bağlantıların elektrik bağlantı şemasına uygun olarak yapınız. Pano - şebeke elektriksel bağlantısını elektrik bağlantı şemasına uyun olarak yapınız. Üst kaplamayı yerine oturturtup kazan kaplama montajını tamamlayınız. Pano termostat kovan bağlantılarını ve termometre bağlantılarını resme uygun olarak termostat kovanına yerleştiriniz. Termostat kovanını makine yağı ile doldurunuz. Pano bağlantılarının ayrıntıları için montaj ve kullanma klavuzunuzun pano ve elektriksel bağlantıları ile ilgili bölümüne bakınız. Pano bağlantılarının tamamlanmasının ardından elektriksel bağlantıları kontol edip panonun civatalarını sıkarak kapatınız. Pano montajının ardından üst kaplamayı yerine oturtmadan tüm bağlantıların yerinde olduğunu kontrol ediniz.
Bacalı kombilerde fan yoktur. Atık gaz, sıcaklığından dolayı genleşerek yükselir, tabii bir çekim ve baca vasıtasıyla dış ortama atılır. Bu nedenle bacalı kombi cihazları standartlara uygun yapılmış bir bina bacasına bağlanmalıdır. Aksi takdirde bacadan sızan atık gaz ortamdaki kişileri zehirler. Hermetik kombi ise fanlıdır. Atık gaz fan ile iç borudan dış ortama cebri olarak atılırken, dış borudan da yanma havasını yanma odasına çeker. Bu nedenle, hermetik kombi cihazlarının bina bacasına ihtiyacı yoktur, evin dış ortama açılabilen herhangi bir mekanına monte edilebilirler. Ortamdaki havayı tüketmezler ve baca çekiş problemi olmaması nedeniyle ortamdaki havayı kirletmezler.
ARİSTON KOMBİ CİHAZLARI MONTAJ ŞARTNAMESİ BACALI CİHAZLAR — Cihazın yerden yüksekliği takriben 1 metre olmalıdır. — Cihazın baca deliğinden uzaklığı max. 1 metre olmalıdır. — Cihaz baca deliğinden min. 35 cm aşağıda olmalıdır. — Cihaz baca borusu çelik malzemeden olmalı, baca deliğine fazla sokulmamalı, baca girişinde alçı sıva ile izole edilmelidir. — Cihaz bacası yukarıya doğru hafif eğimli monte edilmelidir. ( % 3 ) — Baca deliği çapı 13 cm olmalıdır. — Baca yüksekliği min. 4 metre, baca boyunca izoleli ve temiz olmalıdır. — İlave boru kullanılacaksa, paslanmaz çelikten olmalıdır. — Damda baca çıkışı etrafı boş olmalı ( min. 2 metre ), ucunda şapka olmalıdır. — Cihazın bulunduğu ortamda muhakkak dış atmosfer irtibatlı bir menfez olmalıdır. ( min. 150 cm2 ) Bu irtibat yoksa kapılarda aynı ebatlı menfezler dış atmosfere erişene kadar olmalıdır. — Cihazda, Baca Gazı Emniyet Termostadı sürekli bulunmalıdır. — Cihazın altında hiçbir eşya olmamalıdır, cihaz dolaba konmamalıdır. — Cihaz açık balkona, yatak odalarına ve banyoya monte edilmemelidir. — Cihazın bulunduğu ortam hacmi min. 12 m3 olmalıdır. — Cihaz müstakil bacaya bağlanmalıdır. HERMETİK CİHAZLAR — Cihazın yerden yüksekliği takriben 1 metre olmalıdır. — Cihaz baca borusu muhakkak dış atmosfere çıkmalıdır. — Baca borusu, dış duvardan ortalama 20 cm dışarı çıkmalıdır, bacanın etrafı 360° açık olmalıdır. ( en az 2 metre ) — Baca borusu aşağıya doğru hafif eğimli ( % 3 ) monte edilmelidir. — Baca borusu max. 4 metre uzunlukta olmalıdır, uzatmalarda ilave 90 derece dirsek için 1 metre, 45 derece dirsek için 0,5 metre hesaba katılmalıdır. — Baca kısaltmalarında C42,43 halkası muhakkak cihaz baca çıkışına konmalıdır. ( dirsek + 1 mt baca borusu uygulamalarında ve daha uzun baca kullanımında halka konmaz.) — Baca çıkışı bina aydınlatma boşluğuna verilmemelidir. — Cihaz yatak odaları veya açık balkona monte edilmemelidir. * Servis çağrılmadan evvel cihaza su konmalı ( takriben 1,5 bar ), elektrik bağlantısı 2 – 6 Amper arası W-Otomat üzerinden yapılmalıdır. * LPG ile çalışan cihazlarda, LPG gaz filtresi olmalı, 300 mmSS ve 2 kg/saat kapasiteli detantör kullanılmalıdır. Kombi alt bağlantıları : ↓ ↓ ↑ ↑ ↑ 1 2 3 4 5 1- Radyatöre gidiş 2- Sıcak su çıkış 3- Gaz girişi 4- Soğuk su giriş 5- Radyatörden dönüş YOĞUŞMALI HERMETİK CİHAZLAR — Yoğuşmalı cihazın yerden yüksekliği takriben 1 metre olmalıdır. — Cihaz baca borusu muhakkak dış atmosfere çıkmalıdır. — Baca borusu, dış duvardan ortalama 20 cm dışarı çıkmalıdır, bacanın etrafı 360° açık olmalıdır. ( en az 2 metre ) — Baca borusu yukarıya doğru hafif eğimli ( % 3 ) monte edilmelidir. — Baca borusu max. 4 metre uzunlukta olmalıdır, uzatmalarda ilave 90° dirsek için 1 metre, 45 derece dirsek için 0,5 metre hesaba katılmalıdır. — Baca çıkışı bina aydınlatma boşluğuna verilmemelidir. — Cihaz yatak odaları veya açık balkona monte edilmemelidir. — Yoğuşmalı cihazın yoğuşma suyu çıkış hortumu, mutlaka atık su tertibatına plastik Boru ile uygun bir şekilde bağlanmalıdır. — Yoğuşmalı cihazı devreye almadan önce cihaz iç alt tarafındaki sifon mutlaka su ile doldurulmalıdır ve içinde daima su bulunmasına dikkat edilmelidir. — Baca Gazı analiz cihazı kullanılarak min. ve max. CO2 yanma gazı ayarları yapılmalıdır. — Kombi çalışma koşullarının ayarları menü 1 ve menü 2’den yapılmalıdır. — Yoğuşmalı cihazlarda metan gazından (doğalgaz) LPG’ ye ya da tersine dönüşüm yapılamaz.
ARİSTON GENUS VE GENUS PREMIUM KOBİLERDE NASIL SU BASINCI YÜKSELTİLİR KOMBİ ANA PANEL ÜSTÜNDE BULUNAN DAMLA SEMBOLU TUŞA 3 SANYE SÜREYLE BASILI TUTUN OTOMATİK SU İLAVE YAPMAYA BAŞLAR BU İŞLEMİ DİJİTAL EKRANDA DAMLA SEMBOLU KAYBOLANA KADAR DEVAM EDİN ORTALAMA BASINÇ DEĞERİ 1.2 BAR OLACAKTIR OTO BASINÇ YÜKSELTMEYİ YAPAMADIYDANIZ KOMBİNİN ALTINDA SAĞ ALT KISMINDA BULUNAN MANYETİKLİ BASINÇ ANAKTARINI YERİNDEN ALINIZ SONRA KOMBİNİN SAĞ ALT KISMINDA AŞAĞI DOĞRU BAKAN SİYA ÇUBUK ŞEKLİNDEKİ ÇIKINTIYA TAKIN BASINÇ YÜKSELMEYE BŞLAYACAKTIR BASINÇ 1.2 BARA ULAŞTIĞINDA MANYETİK ANAHTARI ÇIKARTIN ŞASEDEKİ YERİNE TAKIN YÜKARDA BAHSETİĞİMİZ İŞLEMLERİN GERÇEKLEŞMESİ İÇİN ŞEBEKE SU BASINCI MUTLAKA YETERLİ OLMASI GEREKMEKTEDİR AKSİ TAKTİRDE İŞLEM BAŞARILI OLMAYACAKTIR